CONDICIONS GENERALS

Condicions generals de venda de serveis turístics.

Aquests serveis turístics no són prestats per l’Agència Catalana de Turisme sinó per l’empresa organitzadora de l’experiència i que consta a cadascuna de les ofertes , essent elles les responsables de la correcta prestació del servei. 

Les presents Condicions Generals regulen la venda de serveis turístics que es comercialitzen a través d’aquesta plataforma,exceptuant la venda de viatges combinats que tenen les seves pròpies condicions generals de venda corresponents a les Agències de Viatges que els comercialitzen.

L’Agència Catalana de Turisme, les dades de la qual consten a continuació, posa a disposició dels usuaris aquests productes i serveis turístics per tal de promocionar i incentivar el turisme a Catalunya.

Agencia Catalana de Turisme

S-0800470-G

Passeig de Gràcia, 105, 3r planta 08008-Barcelona

Telèfon: (0034) 93 4849900

E-mail de contacte: comercial.act@gencat.cat

Horari Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 17h

La venda s’entén realitzada en el domicili social de cada venedor i el comprar per aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals i particulars. La llengua de contractació és la llengua del portal en el moment de contractació .

Pots modificar les teves dades en el teu perfil quan vulguis.

1. PROCÉS DE COMPRA El procés de contractació consta de diversos passos :

PRIMER: Per realitzar la contractació has de haver-te donat d’alta.

SEGON : En disposar d’un login i password ja es pot escollir els seus serveis.

TERCER : En el termini màxim de 24  hores , la plataforma envia  un correu electrònic a l’Usuari , confirmant-li la contractació . Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra , i detallarà les característiques del servei.

QUART : L’AGÈNCIA DE TURISME arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte entre l’usuari i el prestador del servei.

2. SISTEMA DE PAGAMENT :
Les compres efectuades en aquesta web, mitjançant targetes o transferències emeses per qualsevol financera nacional o estrangera en què s’efectuï l’autenticació de la identitat del titular de la targeta , són gestionades per les diferents entitats bancàries. Com a norma general tots els pagaments s’han de fer en euros , independentment del sistema de pagament i país procedent de la compra .

S’emetrà factura pel prestador un cop finalitzat el servei si ho demaneu.

3. RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS :

La llei reconeix als clients CONSUMIDORS de la Unió Europea el dret de desistir de la seva contractació durant un termini de catorze dies.

Pot exercí aquest dret mitjançant aquest formulari:

Formulari de desestiment:                                                                                                                      (només s’ha de complimentar i enviar el present formulari si es desitja desistir del contracte)

– A l’atenció del Departament de Turisme.  Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Turisme.     S-0800470-G Passeig de Gràcia, 105, 3a Planta E-08008-Barcelona. Telèfon: (0034) 934 849 900

E-mail de contacte: comercial.act@gencat.cat

A……………..,………………..de……………………

Sr/Sra………………………………amb DNI…………………………….             Sr/Sra………………………………amb DNI…………………………….             Sr/Sra………………………………amb DNI…………………………….            Sr/Sra………………………………amb DNI…………………………….

– Per la present li comunico/comuniquem que desisteixo del meu/desistim del contrate……………….

Signatures:

Per raons de logística i prestació del servei NO es pot desistir del contracte quan restin menys de 20 dies per la seva execució.

L’usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa i, en especial, en els següents supòsits: (i) serveis d’allotjament, de transport, de menjars o d’esbarjo (per exemple espectacles, activitats lúdiques, esdeveniments, concerts, i obres de teatre, entre d’altres), quan siguin per a una data determinada o període concret; (ii) productes clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; (iii) enregistraments sonors o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent; (iv) premsa diària, publicacions periòdiques i revistes. El desistiment comporta la devolució de l’import pagat .

4 . SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència o reclamació l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça que consti en el contacte, aquest és el camí més adient.

Com CONSUMIDOR vostè pot demanar fulls de reclamacions al domicili social de la prestadora o descarregar-les en http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

5 . LLEI APLICABLE I FUR

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació entre vosaltres i el prestador amb la validesa , interpretació , compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona en cas de ser comprador EMPRESA .

En el cas de CONSUMIDOR, el prestador es sometrà a la jurisdicció del domicili del mateix.

Aquest document s’arxiva en els nostres sistemes informàtics, com a acreditació del procés de compra i pots descarregar- fàcilment del portal quan vulguis.

6 . RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

L’Agència Catalana de Turisme té una política activa de resolució de conflictes que posa al seu servei a l’atenció del client.

Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524-2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. No obstant,  la Agència Catalana de Turisme decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que es considera que els conflictes poden i haurien de resoldre’s fora d’aquests àmbits, i per tant, aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzin el nostre sistema d’atenció al client.