AVIS LEGAL

Titularitat del Portal Web

Departament de Turisme.  Generalitat de Catalunya

Agencia Catalana de Turisme

S-0800470-G

Passeig de Gràcia, 105, 3r planta 08008-Barcelona

Telèfon: (0034) 93 4849900

E-mail de contacte: comercial.act@gencat.cat

Horari Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9h a 17h

L’Agència Catalana de Turisme, creada mitjançant la Llei 15/2007, de 5 de desembre ( DOGC núm. 5030, del 17.12.2007 ) i el Decret 192/2009, de 9 de desembre ( DOGC núm. 5524, del 11.12.2009 ) és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya responsable de promocionar i ajudar a la comercialització de propostes turístiques de Catalunya, tant a l’estranger com a la resta de l’Estat Espanyol.  El seu objectiu és consolidar la imatge del país com una destinació turística diversa i de qualitat.

Plataforma de difusió

L’Agència Catalana de Turisme és la titular del portal www.catalunya.com i posa aquest portal a disposició dels usuaris d’Internat amb la finalitat tant de proporcionar informació turística de Catalunya, així com de permetre l’adquisició dels productes oferts a través del Portal .

Aquests productes i serveis es posen a disposició per tal de promocionar i incentivar el turisme a Catalunya.

L’Agència Catalana de Turisme no presta cap dels serveis oferts, ja siguin viatges combinats o altres serveis o productes turístics.

Propietat Intelectual

L’Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Modalitats de reutilització de la informació a gencat.cat

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Les fotografies d’aquest portal no estan subjectes a aquestes condicions, per pertànyer a bancs d’imatges que no permeten aquesta conducta.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • b) Citar sempre la font de la informació.
  • c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: Generalitat de Catalunya. Departament de [nom departament]. [organisme autònom, empresa pública].

En aquest enllaç trobareu les adreces dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes dependents.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Enllaços

Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web o Xarxes socials, els quals són gestionats per tercers. L’Agència Catalana de Turisme no té facultat ni mitjans|medis humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s’estableixen enllaços des del Lloc Web.

Jurisdicció

Les presents condicions generals de l’Avís Legal es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes.